Search form

John 2:15

15Imih i murab bai eam wabir matar imaim wabirih nunih seboseb hihamiy ufun hitit, naatu for hiyataiten hima hitotobon auman naatu kabay hibiyabonebonen hai kabay tar baisrouwen hai gemogem eabar tabitabiren hisuwa hire.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index