Search form

John 2:17

17 Jesu ana bai’ufnunenayah nuhih taseb Buk Atamaninamaim mi’itube hikirum inu’in hinot, “Ayu dogorou O a Bar isan aniyababan wairafabe na’arahu anamorob.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index