Search form

John 2:9

9Naatu tabin ana orot ukwarin harew bai kakartubun harew botabir in wine naniyan matar. I men so’ob wine i menane na, baise bowayah iyab harew hihuh i hiso’ob. Naatu tabin boubun eaf na bai tit nabinamaim ibatiy naatu,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index