Search form

Luke 20:17

17Baise Jesu nuw sabuw itih sawar, basit eo, “Buk Atamaninamaim hikikirum anayabin i kwaso’ob.

‘Kabay gagamin bar wowabayah hi’itin kakafin hirouw hikwakwahir,

baise botabir na bar ana bubu’umih matar.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index