Search form

Luke 22:43-44

43-44Jesu dogoron wanawan yababan yan awan karatan, dogoron tutufin etei yoyoban ana foyab rara na’atube hituhorohoror me yan hire, naatu God ana tounamatar marane hire hina fair hitin.

45Yoyoban sawar misir inan, ana bai’ufununayah matah fot hi’inu’in itih, hai yababan ra’at kwanekwan easbunih hi’inu’in.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index