Search form

Luke 23:50-51

Jesu Hibai Hin Rahemaim Hiyai

50-51Nati’imaim Arimathea orot wabin Joseph ma’am, Arimathea i Judea wanawananamaim bar merar ta. Iti orot Joseph i orot gewasin naatu ana ef mutufurin, God ana aiwob nan isan ma kakaif, naatu i auman Kaniser hai kou’ay orot ta, baise abisa hio hiyayanuw i ana baibasit men ta nati’imaim ma’amih. 52Na Pilate nanamaim tit Jesu biyan bai na ya’in isan ifefeyan naatu aiwob orot ibasit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index