Search form

Luke 3:14

14Roman baiyowayah orot afa auman hio, “Bo aki i boro mi’itube?” Iuwih eo, “Sabuw men kwanao kikinih kabay hinitimih o men baifuwenamaim hai kabay kwanabowamih, baise a bowabow isan a baiyan hinabit i kwaniyasisir.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index