Search form

Luke 3:16

16 Imih John iuwih eo, “Ayu i harewamaim bapataito abit, baise orot ta boro enan ana fair i ra’at. Ayu i men gewasu boro an ana baibiyon anaku’ub. I boro Anun Kakafiyin naatu wairafamaim bapataito nit.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index