Search form

Luke 3:7

7 Sabuw rau’ay gagamin John bapataito baitih isan hinan iuwih eo, “Kok natunatun! Yait imatnuwi God ana baimakiy nabiyafar boro wan kwanabibir? Men kwananot kwanao, ayu bapataito abai imih boro natafafaru en.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index