Search form

Luke 3:8

8 Baise wantoro’ot i a yawas nigewasin kwanama saise nati’imaim boro kwa isa niturobe bowabow kakafih kwasisinaf etei kwaihamiyen. Naatu men kwanao, Abraham i aki ai agir imih God boro men baimakiy niti! Baise a tur ao’owen God karam kabay iti nabow niwa’an Abraham wawawan hinamatar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index