Search form

Luke 4:14

Jesu Ana Bowabow Galilee Imaim Busuruf

(Matthew 4.12-17; Mark 1.14-15)

14Imaibo Jesu God Anun Kakafiyin ana fair bai auman matabir na Galilee tit. Ana tur ra’at tasasar tit tafaram nati sisibinamaim hima’am etei’imak hinowar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index