Search form

Luke 4:18

18 “Regah Anun Kakafiyin i ayu wanawana’umaim ema’am,

anayabin ayu rubinu tur gewasin sabuw yababan wairafih isah anabinan.

God iyafaru sabuw dibur tema’am hai tur ana’owen anabotaitih,

matah fim anibaisih matah nigewasin hinanuw.

Naatu sabuw iyab hirouw tibia’afiyih anibaisih hinama gewas.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index