Search form

Luke 7:27

27 Anayabin John isan, God iti na’atube eo Buk Atamaninamaim hikirum,

‘Ayu au tur abarayan boro wan o namaim

aniyafar nan o a ef nayabuna.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index