Search form

Mark 1:2

2 Ana tur i dinab orot Isaiah kikirum imaim busuruf eo.

“‘Ayu boro au tur abarayan o namaim aniyun nan,

i boro o a ef nayabuna.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index