Search form

Mark 1:9

John, Jesu Bapataito Itin

(Matthew 3.13–4.11; Luke 3.21-22; 4.1-13)

9Nati ana veya’amaim tafaram gagamin Galilee wanawanan bar merar Nazarethane Jesu na Jordan harewamaim John bapataito itin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index