Search form

Mark 11:17

17 Naatu Jesu ma sabuw bi’obaiyih eo, “Buk Atamaninamaim hikikirum God iti na’atube eo,

‘Ayu au Tafaror Bar

i yoyoban ana efan sabuw

tutufin etei isah.’

Baise kwa kwabotabir bainowan hai wawa’ir ana ‘watu matar’!”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index