Search form

Mark 12:10

10 Buk iti na’atube hikikirum kwaiyab kwa’itin,

‘Kabay nati bar wowabayah hi’itin kakafin hirouw hikwakwahir,

i botabir taf etei hai wabat matar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index