Search form

Mark 14:22

Regah Ana Bay Aafufun

(Matthew 26.26-30; Luke 22.14-20; 1 Corinthians 11.23-25)

22Bay hi’aa wanawanan Jesu rafiy bai merar yi yoyoban sawar imasib, ana bai’ufununayah itih eo, “Kwabai kwa’aan, iti i ayu biyou.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index