Search form

Mark 15:16

Baiyowayah Jesu Hi’i’iyab

(Matthew 27.27-31; John 19.2-3)

16Baiyowayah Jesu hibai gawan ana bar merar imaim hirun, gawan hai bowabow efan gagamin naatu hai ofonah etei’imak hi’af ayuwih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index