Search form

Mark int

Roube’aten Ana Tur

Mark ana busuruf Tur Gewasin kirum eo i “Nati Jesu Keriso i Tur Gewasin naatu i God Natun.” Jesu ana itinin bobotait i sinaf ana orot naatu ana fair auman. I ana fair i bai’obaiyenamaim hi’itin, demon hai fair bisnowaten naatu sabuw hai kakafih nonotawiyen. Jesu taiyuwin isan eo, i Orot Natun, i na ana yawas sabuw baitih bowabow kakafihine koubunih tit isan.

Mark ana turamaim Jesu isan bidudur i mutufor eo idudur, anababatun tafafar ef gewasinamaim bat sinaf, abistan Jesu sisinaf gagaminaka isan eo baise men i ana tur naatu ana bai’obaiyen. Iti ufunamaim John Baptist naatu Jesu ana bapataito naatu ana routobon isah butubunen eo, imaibo mataik rabon Jesu ana baiyawasen naatu ana bai’obaibiyen botaiten i dudur. Jesu ana bai’ufnunenayah imaibo hamen hamen hina hisu’ub gewas, baise sabuw iyab Jesu isan kouh hibitin anababatun ana rakit himatar.

Tur gewasin yomanih rou’ab, ina’inan iti na’atube imaim rufut, ebi’obaiyit i orot ta kirum men iti buk Mark kikirum i kirumimih.

Fef wanawanan tur iti na’atube hi’asgidigid.

Tur Gewasin ana busurufin (1.1-13)

Jesu ana bowabow Galilee wanawanan (1.14–9.50)

Galilee ine tit in Jerusalem rur (10.1-52)

Jesu ana mafufun fur Jerusalem sisibin naatu wanawananamaim ma’am (11.1–15.47)

Jesu ana misir maiye (16.1-8)

Regah Jesu ana bairerereb naatu au mar yey (16.9-20)

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index