Search form

Matthew 1:18

Jesu Tufuw

(Luke 2.1-7)

18 Jesu Keriso ana tufuw an i iti na’atube busuruf. Jesu hinah Mary i orot Joseph bai’awanin isan ana rum hi’o, baise hairi nanabin hima’am ana veya, Mary Anun Kakafiyin re targabuw yan wanawanan rara bobokafuf i so’ob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index