Search form

Matthew 1:20

20Baise ma binotanot tasinafumih, Regah ana tounamatar kakafiyin mimumaim tit eo, “Joseph, David ana agir, Mary bai na bai’awanin isan men inabirumih, anayabin iti i God Anunin Kakafiyinane yan matar.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index