Search form

Matthew 10:5

Jesu Ana Bai’ufununayah 12 Tit Na Bowamih Iuwih

(Mark 6.7-13; Luke 9.1-6)

5Orot nah 12 Jesu iyunih hititit iuwih eo, “Ufun Sabuw hai tafaramamaim men kwanan naatu Samaria sabuw hai bar hai meraramaim men kwanarun.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index