Search form

Matthew 11:10

10 Anayabin iti orot John isan i Buk Atamaninamaim iti na’atube hikirum.

‘Ayu au kob abarayan boro wan o namaim aniyun nan,

i boro o a ef nayabuna.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index