Search form

Matthew 12:38

Sabuw Ina’in Isan Jesu Hifefeyan

(Mark 8.11-12; Luke 11.29-32)

38 Imaibo Pharisee naatu Ofafar bai’obaiyenayah afa himisir hi’o, “Bai’obaiyenayan, aki akokok ina’inan ta iniwa’an ana’itin.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index