Search form

Matthew 13:15

15Anayabin ukwarih fokar,

tainih higibud,

matah hibofafaren.

Sawar iti men hitasinaf,

karam tur boro hitanowar,

abis emamatar hita’itin hai not takusib,

tur naniyan hitab, kakafih hitihamiyen,

hita’intabir ayu atiyawasih.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index