Search form

Matthew 14:13

Jesu Sabuw 5,000 Ituwih

(Mark 6.30-44; Luke 9.10-17; John 6.1-14)

13Jesu John ana tur nonowar ufunamaim, wa bai akisinamo efan nautanubinamaim in. Baise sabuw menamaim inan i ana tur hinowar, ababawat bar merar ta ta hirun hitit hi’ufunun hin.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index