Search form

Matthew 16:5

Pharisee Naatu Sadducees Hai Yeast Ana Bai’obaiyen

(Mark 8.14-21)

5Jesu ana bai’ufununayah harew kukuf hirabon hina rewan rounane hiyey ana maramaim, nuhih taseb hio, “It rafiy men ta tabai auman tarabonamih.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index