Search form

Matthew 17:25

25Peter iyafutih eo, “Jesu i Tafaror Bar isan kabay ebibaiyan.”

Peter na bar wanawanan rur ana maramaim Jesu i wan awan tara’ah eo, “Peter o kunotanot sawar etitit naatu erur na’atube orot ta’ita’imon ana kabay aiwob isan i yait ebibaiyan, bar matuwan o nanawan sabuw?”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index