Search form

Matthew 19:1

A’aawat Kwahiren Ana Bai’obaiyen

(Mark 10.1-12)

1Jesu iti tur eo in sawar ufunamaim, Galilee ihamiy in Judea wanawananamaim tit, Jordan harew rewan rounane.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index