Search form

Matthew 21:42

42 Imaibo Jesu iuwih eo, “Buk Atamaninamaim hikirum inu’in kwaiyab kwa’itin.

‘Kabay nati bar wowabayah hi’itin kakafin hirouw hikwakwahir, I botabir na taf ana wabat matar, iti sawar i Regah sinaf, ana itinin gewasin maiyow ta’i’itin.’

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index