Search form

Matthew 22:23

Morobone Misir Maiye Isan Ana Baibat

(Mark 12.18-27; Luke 20.27-40)

23 Nati veya ta’imon kau’ay ta wabin Sadducee hai sabuw afa hina Jesu biyan hitit hio, “Sabuw morobone boro men hinayawas maiye.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index