Search form

Matthew 24:1

Jesu Tafaror Bar Gagamin Nabihururuw Isan Eo

(Mark 13.1-2; Luke 21.5-6)

1Jesu Tafaror Bar gagamin ihamiy tit inan auman, ana bai’ufununayah hina hiu, “Tafaror bar kwi’itin gewasin maiyow.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index