Search form

Matthew 24:36

Men Yait Ta Jesu Ana Na Ana Veya So’obamih

(Mark 13.32-37; Luke 17.26-30, 34-36)

36 “Orot men yait ta Jesu ana na isan veya o sumar so’obamih. tounamatar maramaim men hiso’ob na’atube i Natun auman men so’ob, baise Tamah akisinamo so’ob.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index