Search form

Matthew 26:57

Jesu Kaniser Nahimaim

(Mark 14.53-65; Luke 22.54-55, 63-71; John 18.13-14, 19-24)

57Sabuw Jesu hibai hifatum hibai hin firis gagamin wabin Kaiafas ana baremaim hitit, nati’imaim Ofafar Bai’obaiyenayah naatu regaregah ai’in hiru’ay hima’am.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index