Search form

Matthew 26:63

63 Baise Jesu awanamaim men tur ta titamih.

Naatu Firis gagamin eo maiye, “God wanatowan ma’anin wabinamaim aobaifaro, o God ana Roubinen orot na’at basit kuo anowar.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index