Search form

Matthew 27:15

Jesu Morob Isan Hibasit

(Mark 15.6-15; Luke 23.13-25; John 18.39–19.16)

15Tar Nowaten hiyuw ana veya, gawan hai binanakwar eo na’atube, mar etei dibur barane sabuw hai kok orot menatan tirurubin i ebobotait.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index