Search form

Matthew 27:57

Jesu Rahemaim Hiyare

(Mark 15.42-47; Luke 23.50-56; John 19.38-42)

57Birabirab auman orot sawar wairafin, wabin Joseph ana tafaram Arimathea’ane na tit. Iti orot i Jesu ana bai’ufununayan ta, baise wa’iwa’iramaim bi’ufununun.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index