Search form

Matthew 4:17

17 Nati ana veya’amaim Jesu busuruf binan eo, “Bowabow kakafih kwasisinaf etei kwanihamiyen, anayabin mar ana aiwob ina iyubin”.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index