Search form

Matthew 4:21

21Hin kafa’imo, orot rou’ababo ainuf hairi itih, James tain John hairi, Zebedee natunatun. Tamah bairi wa tafan hima hai buwat hitatar futifut, Jesu bai’ufnunin isan ea’afih ana veya,

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index