Search form

Matthew 9:18

Babitai Murubin Naatu Babin Jesu Ana Faifuw Bubutubun

(Mark 5.21-43; Luke 8.40-56)

18Iti na’atube eo auman Tafaror Bar kaifenayan orot ta na Jesu biyan tit nanamaim sun yowen eo, “Ayu natu babitai i veya boun morob, baise akokok inan umawat inabutubun nayawas.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index