Search form

Philippians 3:8

8Men nati sawar akisin, baise sawar etei’imak hai yabih i en, anayabin ata Regah Jesu Keriso ana gewasin iti sawaramaim afufufun ana gewasin i ra’at sawar etei natabiren. Imih ayu Jesu wabinamaim sawar etei kakafih arou ao ai hamiyen abi’akir, saise Keriso anab

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index