Search form

Revelation 11:18

18 Tafaram tutufin wanawanan Eteni Sabuw God men hisusu’ub yah so’ar naatu boun o ayaso’ar na.

Veya i na sabuw murubih baibabatiyih isan.

Akirwairafih, dinab oro’orot hai baiyan baitih isan.

Naatu o a sabuw iyab o wab hikakafiy hibowabow,

kikimin yen in gagamin.

Naatu sabuw iyab tafaram higugurus, i gurusih isan ana veya na tit!”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index