Search form

Revelation 12:10

10 Naatu ayu orot fanan aumetawat marane eo anowar,

“God ana yawas, ana fair naatu ana

aiwob i boun na! Naatu Keriso ana

roubabaruwen fair auman i na!

Anayabin tait tuwat baitumatumayah

hi’uwih hibi’a’afiyih, naatu sabuw iyab

God nanamaim fai mar hi’uwih hibi’a’afiyih,

i hibuwih hitaiyih hire tafaramaim.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index