Search form

Revelation 12:12

12 Isan imih kwa mar ana sabuw.

Iyab nati’imaim kwama kwabowabow

kwaniyasisir! Baise yare gagamin

i kwa iyab tafaramamaim

naatu riyamaim kwama’am isa.

Anayabin Demon Mowan i re na kwa biya tit.

Dogoron wanawanan yaso’ar

awan karatan, anayabin i so’ob

ana veya i men manin.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index