Search form

Revelation 14:13

13Imaibo maramaim fanan ta eo anowar, “Iti kukirum: sabuw iyab Regah wabinamaim himomorob boun ana veya ebubusuruf boro baigegewasin hinab.”

Anun Kakafiyin iya’afut eo, “Turobe! Baigegewasin anababatun, hai bowabowane boro hiniyarir, anayabin hai bowabow ana ro’on i i’ufnunih bairi tenan.”

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index