Search form

Revelation 15

Tounamatar Seven Umahimaim Sawow Kakafih Etei Seven

1Naatu mar wanawanan kirikirifot ta gagamin naatu gewasin na’in ai’itin i oro’oror. Tounamatar etei seven umahimaim i sawow kakafih yumatah ta ta. Iti sawow kakafih i yomanin ana sawow, anayabin nati’imaim God ana yaso’ar etei boro nasinaf na’asa’ub. 2Naatu ayu riy yan ana itinin kiyamabe wairaf auman hisartabir titit aitin. Naatu riy sisibinamaim sabuw iyab sawaidab, naatu sawaidab ana yumatabe, naatu sawaidab wabin ana ewow auman hibisnowah, i riy yan kiyamabe sisibinamaim umah God ana douduf bitih auman hibatabat aitih. 3+ Naatu God ana akir wairafin Moses ana ew hitabor naatu Lamb auman ana ew hitabor,

“Regah God o fair maiyow,

o a bowabow i gagamih naatu gewasih maiyow!

O a fufunen bowabow i mutufor naatu turobe!

Tafaram etei hai aiwob wanatowanin.

4+ Regah, sabuw etei boro o hinabiruw hinakakafiyi?

sabuw etei boro o wab gagamin hinabora’ara’ah,

Anayabin o akisimo kakafiyin.

Tafaram tutufin etei boro hinan

o namaim hinare hinakwafiri,

anayabin o asinaf mutufurih etei i bebeyan a’i’itah.”

5+ Iti Ufunamaim ayu anuwanuw maramaim Tafaror Bar ana etawan botawiy naatu Obaibasit Ana Sis batabat aitin. 6Tounamatar seven umahimaim sawow kakafih hibotanen Tafaror Barene hititit aitih. Hai faifuw boubuh gewasih anababatun hi’osen, dogorohimaim gerogeror gold hiyon auman. 7Imaibo sawar yawasih ma’anih kwafe’en wanawanahimaim ta tew, gold etei seven God ana yaso’ar awan hikartanen hibatabat bow tounamatar seven itih. Nati God i wanatowan, wanatowan ma’ama’anin. 8+ God ana fair naatu ana bonamanamarin sowamaim tit Tafaror Bar wanawanan awan karatan, naatu orot babin iti Tafaror Bar boro men hinarun. I boro hinama nanan sawow kakafih yumatah ta ta etei seven, tounamatar seven hai bowabow hinabow hinan yomanin hina’asa’ubibo.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index