Search form

Revelation 15:2

2Naatu ayu riy yan ana itinin kiyamabe wairaf auman hisartabir titit aitin. Naatu riy sisibinamaim sabuw iyab sawaidab, naatu sawaidab ana yumatabe, naatu sawaidab wabin ana ewow auman hibisnowah, i riy yan kiyamabe sisibinamaim umah God ana douduf bitih auman hibatabat aitih.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index