Search form

Revelation 15:6

6Tounamatar seven umahimaim sawow kakafih hibotanen Tafaror Barene hititit aitih. Hai faifuw boubuh gewasih anababatun hi’osen, dogorohimaim gerogeror gold hiyon auman.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index