Search form

Revelation 15:8

8 God ana fair naatu ana bonamanamarin sowamaim tit Tafaror Bar wanawanan awan karatan, naatu orot babin iti Tafaror Bar boro men hinarun. I boro hinama nanan sawow kakafih yumatah ta ta etei seven, tounamatar seven hai bowabow hinabow hinan yomanin hina’asa’ubibo.

Tur gewasin o baibasit boubun

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index